කර්මාන්ත ශාලාව චාරිකාව

නිංෙබෝ COFF මැෂිනරි කම්පැණි. ලිමිටඩ්,

: වැඩ පරීක්ෂණ සඳහා
Phone: 0086+13819801855
Email: SXN@NBCOFF.COM

 

වැඩමුළුව ඡායාරූප

: වැඩ පරීක්ෂණ සඳහා
Phone: 0086+13819801855
Email: SXN@NBCOFF.COM

 

නැව් ඡායාරූප

: වැඩ පරීක්ෂණ සඳහා
Phone: 0086+13819801855
Email: SXN@NBCOFF.COM

 
සම්බන්ධ

ඒ නඟන්න අප ලබා දෙන්න
විද්යුත් යාවත්කාලීන ලබා ගන්න
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!