සියලු ප්රවර්ග

COFF බියර් පැහැදිලි හා පිරිසිදු වර්ණයක් ඇති කිරීමට හේතුවක් තිබේ. තාපාංකය එය තීරණය කරයි.

කාලය: 2020-07-10 Comment: 1

On Sep. 20, 2019 after 15 days of fermentation, The COFF staff finished their own beer brewing with their own patent product, 1BBL Oil Heating Brewhouse and a fermenter with independent chillers.

 

166666