සියලු ප්රවර්ග

සුප්‍රසිද්ධ එක්සත් ජනපද සමාගමක සභාපතිවරයා 2017 මැයි මාසයේදී COFF නැරඹීමට පැමිණියේය

කාලය: 2020-07-10 Comment: 34

President of a famous US company came to visit COFF in May of 2017 and expressed intention of cooperation.

7181

               

උණුසුම් කාණ්ඩ