සියලු ප්රවර්ග

එක්සත් ජනපදයේ සුප්‍රසිද්ධ සමාගමක සභාපතිවරයා 2017 මැයි මාසයේදී COFF නැරඹීමට පැමිණියේය

කාලය: 2020-07-10 Comment: 2

President of a famous US company came to visit COFF in May of 2017 and expressed intention of cooperation.


78