සියලු ප්රවර්ග

10bbl පැසවීමේ ටැංකිය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඩෙන්වර් වෙත යැවීමට නියමිතය.

කාලය: 2023-03-28 Comment: 41

එම 10bbl විසර ගෙඩියation tank iසූදානම් to be sent to Denver, USA. We fixed the base and packed it in wooden box to ensure that it would not be damaged. We also marked the direction of forklift for customers' reference in unloading.

This customer contacted us through Google and said that he hadචෙක්පත our local case and decided to communicate with us. After the communication, he decided to buy a fermenter first, and then follow up the බීර හවුස් පද්ධති

If you have any need, please feel free to අප අමතන්න!63f603fa000989f119c4d87a2037c73_副本


උණුසුම් කාණ්ඩ