සියලු ප්රවර්ග

පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රසම්පාදන සේවාව

කාලය: 2020-07-10 Comment: 12

 

අපගේ කණ්ඩායම බියර් කෙග් කුඩා සංඛ්‍යාවක් අපේක්ෂා කරන ජපන් පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා හොඳම මිල ගැන සාකච්ඡා කරමින් සිටී. අපි මෙයින් කිසිදු ආන්තිකයක් උපයන්නේ නැත, නමුත් අපට හැකි තරම් කුඩා කණ්ඩායම් ප්‍රසම්පාදන සේවාවක් ලබා දීමට සතුටු වෙමු. මෙය අපගේ කොටසකි සැලැස්ම 2020 කුඩා බීර නිපදවන්නන්ට බීර සෑදීමේ සිහිනය ප්‍රබෝධමත් කිරීමට උදව් කිරීම.


අප අමතන්න aaron@nbcoff.com වහාම, අපි ඔබට සහාය වීමට සතුටු වෙමු.