සියලු ප්රවර්ග

දැන් අපගේ වැඩමුළුව කාර්යබහුල වන අතර එය උපකරණවලින් පිරවීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු

කාලය: 2023-05-09 Comment: 24

The 30bbl and 90bbl පෙරන උපකරණ are designed for commercial brewing purposes. The 30bbl system includes a mash tun, a lauter tun, a brew kettle, and aවර්ල්පූල් ටැංකිය. It is suitable for small and medium-sized breweries that produce up to 9,300 gallons of beer per batch.පද්ධතියis equipped with a control panel that allows brewers to monitor and adjust the brewing process. The 90bbl system, on the other hand, consists of a mash tun, a lauter tun, a brew kettle, a whirlpool tank, and a hot liquor tank. It is designed for large-scale breweries that produce up to 28,000 gallons of beer per batch. The system is fully automated, with advanced sensors and control systems that ensure consistent brewing quality and efficiency. Both the 30bbl and 90bbl systems are made of high-qualityමල නොබැඳෙන වානේthat is durable and easy to clean, making them ideal for commercial brewing operations.微 信 图片 _20230509213322

උණුසුම් කාණ්ඩ