සියලු ප්රවර්ග

10BBL පැසවන්නන් සඳහා නව ඇසුරුම් නිර්මාණය

කාලය: 2020-07-10 Comment: 57

අපගේ එක්සත් ජනපද පාරිභෝගිකයෙකුට වාසිදායක ලෙස භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා, COFF විසින් නව ඇසුරුම් සැලසුමක් සාදන ලද අතර, එමඟින් සිහින් පැසවීම කට්ටල 4 ක් රාමුවක් සමඟ සවි කර කන්ටේනරය තුළට එක් වරක් තල්ලු කර ඇත. එය පාරිභෝගිකයාගෙන් බොහෝ පැසසුම් ලබා ගනී!

 1579329931115793299671

උණුසුම් කාණ්ඩ