සියලු ප්රවර්ග

නෙදර්ලන්ත ගනුදෙනුකරුවන් COFF නැරඹීමට පැමිණ 3000L 4-යාත්‍රා බීර හවුස් සහ පැසවීම සඳහා වූ කොන්ත්‍රාත්තුව 2018 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී අවසන් කළහ.

කාලය: 2020-07-10 Comment: 1
       
                               
               
                       
       
       
       
               
       

Netherlands customers came to visit COFF and concluded the contract for 3000L 4-vessel brewhouse and fermenters for his brewery in Netherlands in Oct. 2018.

 

       
       
       
               
       
       
                               
               
                       
       
       
       
               
       
                               news3                                            
       
       
       
                       
       
       
       
               
       
                               new4