සියලු ප්රවර්ග

ඉන්දියානු ගනුදෙනුකරුවන් COFF නැරඹීමට පැමිණි අතර 500 නොවැම්බර් මාසයේදී 2018L බීර හවුස් සහ පැසවීම පද්ධතිය සඳහා මිලදී ගැනීමේ ඇණවුමට අත්සන් කළහ.

කාලය: 2020-07-10 Comment: 2

ඉන්දියානු ගනුදෙනුකරුවන් COFF නැරඹීමට පැමිණි අතර 500 නොවැම්බර් මාසයේදී 2018L බීර හවුස් සහ පැසවීම පද්ධතිය සඳහා මිලදී ගැනීමේ ඇණවුමට අත්සන් කළහ.


පුවත් new1