සියලු ප්රවර්ග

40L සහ 6000L පැසවීමේ ටැංකි සහිත අඩි 3000 කන්ටේනර් හතරක් සාර්ථකව පටවා ඇති අතර ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් වෙත නැව්ගත කිරීමට සූදානම්ව ඇත.

කාලය: 2022-06-14 Comment: 38

In 2018, this Australiancustomer spent nearly 8 months tokeepcontact with us. Maybe there werelots of worries because he has never cooperated with us before, and wondered whether our quality was good or not. In 2019, he placed a trial order to us after a spot investigation at Coff. I clearly remember that the trial order were 2 units 10BBL fermenters. Since then, he has been keeping close contact with us. trust and Coff’s quality control of each product makes customers more recognize our quality.

WechatIMG524WechatIMG523

උණුසුම් කාණ්ඩ