සියලු ප්රවර්ග

අපේම තාප හුවමාරු-තෙල් මෑෂ් පද්ධතිය භාවිතයෙන් සාදන ලද අපේම ශිල්පීය බියර් පානය කරන්න

කාලය: 2020-07-10 Comment: 1

This year’s first batch of our own craft beers were made using our own heat-transfer-oil saccharification system again .When we taste it, the fragrant aroma can’t resist to taste one more cup. This is the innovative consciousness of COFF — the new heating method not only improves the working efficiency of the saccharification system, but also improves the quality and taste of craft beer.


E666FCF8F44F503E486A5C26C243826C 5667DD772494C2072C17CEB1D26377BBC7843957B1D02484421514234485B564e69060bb868e19123f49bfd7e823ecb