සියලු ප්රවර්ග

COFF විසින් 10 මාර්තු මාසයේදී සියැටල් හි ස්ථාපනය කරන ලද සෘජු ගිනි උණුසුම 2019BBL බීර නිෂ්පාදන පද්ධතිය

කාලය: 2020-07-10 Comment: 1

 සෘජු ගිනි උණුසුම 10 බීබීඑල් බ rew විං සිස්ටම්, අසීමා නිර්මාණය, 2019 මාර්තු මාසයේදී සියැටල් හි ස්ථාපනය කරන ලදී.


145618