සියලු ප්රවර්ග

කුඩා හා ස්වාධීන බීර නිෂ්පාදකයින්ට චියර්ස්

කාලය: 2020-09-29 Comment: 7

යෝධ ශිල්පීය බියර් කර්මාන්තය නව්‍යකරණයෙන් හා නිර්මාණශීලීත්වයෙන් පිරී යයි. විශාල බීර නිපදවන්නන් සමඟ දෙපැත්තට තරඟ කිරීම යනු නිර්භීත ශිල්පීය බීර නිපදවන්නන්ගේ අද්විතීය පන්තියක් වන අතර නිවසේදී බියර් පිසින දහස් ගණනක් මිය යන බියර් පෙම්වතුන් පවා වේ.
Small and independent craft brewers have captured a certain percent of the beer market and will develop more market share in the foreseeable future.
Small and independent brewers will always need to celebrate who they are. They will need to own it and never try to mimic the behavior of big companies. Only small and independent can portray the authenticity they own. More and more beer drinkers get it. More and more consumers are also understanding it.

case small brewer


- Aaron (aaron@nbcoff.com)