සියලු ප්රවර්ග

සුප්‍රසිද්ධ කැනේඩියානු සමාගමක් 2017 මැයි මාසයේදී COFF නැරඹීමට පැමිණ සහයෝගීතාව පිළිබඳ විස්තර සාකච්ඡා කළේය

කාලය: 2020-07-10 Comment: 2

A famous Canadian company came to visit COFF in May of 2017 and discussed details of cooperating contract. COFF equipment is greatly appraised.


6