සියලු ප්රවර්ග

60BBL උණුසුම් මත්පැන් ටැංකිය එක්සත් ජනපදයට නැව්ගත කරන ලදී

කාලය: 2020-07-10 Comment: 37

අගෝස්තු 2 දාnd, 2019, 60BBL double insulating Hot Liquor Tank made by COFF was shipped to US. The tank is electrical heated, fitted with burned protection.
1564721684115647217751

උණුසුම් කාණ්ඩ