සියලු ප්රවර්ග

60BBL උණුසුම් මත්පැන් ටැංකිය එක්සත් ජනපදයට නැව්ගත කරන ලදී

කාලය: 2020-07-10 Comment: 41

අගෝස්තු 2 දාnd, 2019, COFF විසින් සාදන ලද 60BBL ද්විත්ව පරිවාරක උණුසුම් මත්පැන් ටැංකිය එක්සත් ජනපදයට නැව්ගත කරන ලදී. ටැංකිය විදුලි රත් කර, පිළිස්සුණු ආරක්ෂාවක් සවි කර ඇත.
1564721684115647217751

උණුසුම් කාණ්ඩ

{zzz: qqkf3}