සියලු ප්රවර්ග

60BBL උණුසුම් මත්පැන් ටැංකිය එක්සත් ජනපදයට නැව්ගත කර ඇත

කාලය: 2020-07-10 Comment: 1

1564721684 (1) 1564721707 (1) 1564721775 (1)

අගෝස්තු 2 දාnd, 2019, 60BBL double insulating Hot Liquor Tank made by COFF was shipped to US. The tank is electrical heated, fitted with burned protection.