සියලු ප්රවර්ග

10BBL තනි ස්ථර බ්‍රයිට් ටැංකිය, 20BBL තනි ස්ථර බ්‍රයිට් ටැංකිය, 7BBL බ්‍රයිට් ටැංකිය, 7BBL බියර් පැසවීමේ ටැංකිය පරිපූර්ණ ලෙස නිම කර ඇති අතර ඒවා කැනඩාවේ වැන්කුවර් වෙත යවනු ලැබේ.

කාලය: 2022-08-02 Comment: 60

A guest from Vancouver, Canada, we started to cooperate in 2019. The customer ordered a 5bbl steam heating mashing system. Now, due to the expansion of production capacity and the expansion of the factory, the order quantity this time consists of 2sets 10BBL single-layer brite tanks and 3sets 20BBL single-layer brite tanks. 1set 7BBL brite tank, 1set 7BBL fermentation tank. It will be shipped on July 30, 2022. The customer said that waiting for the product to be received, he will video toast with us to celebrate. Congrats on his business getting better and better.

IMG_1425_