සියලු ප්රවර්ග

10BBL පැසවීම ඕස්ට්‍රේලියාවට නැව්ගත කිරීමට සූදානම්

කාලය: 2020-07-10 Comment: 1

On Nov 16, 2019, 10BBL fermenters are ready in a container for shipping to Melbourne, Australia. Thanks for customers’ trust in COFF.


5