සියලු ප්රවර්ග
උදව් සඳහා අප අමතන්න

විද්යුත් තැපෑල : sxn@nbcoff.com

දුරකථන : + 86 13819801855

එකතු කරන්න: ලූජියැං කාර්මික කලාපය, හේමුඩු නගරය, යූආඕ නිංබෝ නගරය, චීනය

පහසුකම්