ਸਾਰੇ ਵਰਗ

ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਫਟ ਬੀਅਰ ਪੀਓ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀਟ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਤੇਲ ਮੈਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ

ਟਾਈਮ: 2020-07-10 ਟਿੱਪਣੀ: 13

This year’s first batch of our own craft beers were made using our own heat-transfer-oil saccharification system again .When we taste it, the fragrant aroma can’t resist to taste one more cup. This is the innovative consciousness of COFF — the new heating method not only improves the working efficiency of the saccharification system, but also improves the quality and taste of craft beer.

5667DD772494C2072C17CEB1D26377BBC7843957B1D02484421514234485B564E666FCF8F44F503E486A5C26C243826C