အမျိုးအစားအားလုံး

တိုက်ရိုက်မီးအပူ 10BBL Brewing System ကို COFF မှမတ်လ 2019 တွင် Seattle US တွင်တပ်ဆင်ခဲ့သည်

အချိန်: 2020-07-10 Comment: 11

 Direct fire heating 10BBL Brewing System, aseismic design, installed in Seattle US in Mar. 2019.

145618