ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

COFF ನಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚು

ಸಮಯ: 2021-10-18 ಕಾಮೆಂಟ್: 15


ವಿವರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು COFF ಜನರು's business idea. Every detail shall be paid attention to during poduction. In COFF workshop, all liners of tanks shall be welded at both sides. However, to guarantee the air tightness of weldings, dye-penetrant is required to be used to examine weldings. Each welding of each tank shall be conducted with the procedure.

Besides, all jackets of tanks shall be proceeded with hydraulic test by twice, one time when the jackets have just been welded and the other time when the tank is nearly finished.

ಅನ್ವಯಿಕೆ -XNUM