ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೊದಲು

ಸಮಯ: 2021-10-04 ಕಾಮೆಂಟ್: 19

The COFF people have always focusing on every detail of product and highly emphasizing product quality. "ವಿವರಗಳು ರಸವತ್ತತೆ ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ" COFF ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು'ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮೌಲ್ಯಗಳು.

 

Though most customers require 0.3MPa for hydraulic test pressure of jackets and 0.1 for air tightness of tanks, the COFF people make it 0.45MPa for hydraulic test and 0.2 MPa for air tightness, with holding time from publicly accpeted 4~8 hours extended to at least 12 hours, in order to improve the safety grade. What's more, from 2021 all hydraulic test are proceeded  twice: once after jackets being welded, the other time after acid pickling of the tank.


合成-1