ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

Order Of 3000L And 6000L Fermentation Tanks To Melbourne Australia Was Finished Perfectly

ಸಮಯ: 2022-05-12 ಕಾಮೆಂಟ್: 3

Oಆರ್ಡರ್ of3000L ಮತ್ತು6000L fಎರ್ಮೆಂಟೇಶನ್tಅಂಕ್s ಗೆಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ wasಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ perfectly. ಎಸ್pecial attentionisthat the 6000l fermentation tank'snet height is 6 meters. Coff's workshop can fullyಹಿಡಿದಿಡಲು 6 ಮೀಟರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್s workshop's height whether it is practicable or not during setting the layer to the tank.The workshopಎತ್ತರmust reachES ಸಾಧ್ಯತೆ 12 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಗೆ finish such product. Coff's workshop can do this ಮತ್ತುಕಡಿತes ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ.

WechatIMG264