ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ಹೋಮ್ ಬ್ರೂಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕರಕುಶಲ ಬ್ರೂಯಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಸಮಯ: 2020-11-03 ಕಾಮೆಂಟ್: 93

With the rapid changes of the market and the continuous update of brewing equipment, those who enter the beer brewing industry initially, easy to operate, cheap, small footprint beer brewing equipment has become their preferred choice.ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏನು, the COVID-19 prevents people from going out to public places to spend their money.A small home-brewed or experimental device like Coff would be our first product.

    The new small saccharification equipment created by The Coff team provides us beginners or friends who need to conduct experiments on new products with a beautiful appearance and complete functions.Our professional team and you work together to create the most perfect solution, from the process design to product production, and then to the installation of shipment, will show our team's technical expertise, production expertise, shipping expertise.

    Stay tuned, or contact me directly for more details on homebrew equipment!


---Wellish Wu

1604390310956898