ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಾಖ-ವರ್ಗಾವಣೆ-ತೈಲ ಮ್ಯಾಶ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಲಾದ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ

ಸಮಯ: 2020-07-10 ಕಾಮೆಂಟ್: 38

This year’s first batch of our own craft beers were made using our own heat-transfer-oil saccharification system again .When we taste it, the fragrant aroma can’t resist to taste one more cup. This is the innovative consciousness of COFF — the new heating method not only improves the working efficiency of the saccharification system, but also improves the quality and taste of craft beer.

5667DD772494C2072C17CEB1D26377BBC7843957B1D02484421514234485B564E666FCF8F44F503E486A5C26C243826C