ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ನೇರ ಬೆಂಕಿ ತಾಪನ 10 ಬಿಬಿಎಲ್ ಬ್ರೂಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಿಯಾಟಲ್ ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಲ್ಲಿ COFF ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ

ಸಮಯ: 2020-07-10 ಕಾಮೆಂಟ್: 11

 ನೇರ ಬೆಂಕಿ ತಾಪನ 10 ಬಿಬಿಎಲ್ ಬ್ರೂಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಸಿಸ್ಮಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಟಲ್ ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

145618