ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

60BBL ಹುದುಗುವಿಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 60BBL ಬಿಯರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು USA ಯ ಚಿಕಾಗೋಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಮಯ: 2022-04-26 ಕಾಮೆಂಟ್: 11

2 containers of 60ಬಿಬಿಎಲ್ fಎರ್ಮೆಂಟೇಶನ್tಅಂಕ್ಮರಳು 60ಬಿಬಿಎಲ್ beer brite tಅಂಕ್s were shippedto Chicago, USA onApril 26, 2022. For eachಲೋಡ್ing, coff fully considers packing and fixing details in all directions.

WeChat2b5f35cd2bfe6bdc9318843e871c9fa4WeChatf0a23d196f946bc4521c48134d72b7c5WeChate0244427604aeef10a3ea4397bee5b51