બધા શ્રેણીઓ

નેધરલેન્ડના ગ્રાહકો સીઓએફએફની મુલાકાત લેવા આવ્યા હતા અને breક્ટો. 3000 માં તેના શરાબના માટે 4L 2018-વહાણના બ્રુહાઉસ અને ફેરમેન માટે કરાર કર્યો હતો.

સમય: 2020-07-10 ટિપ્પણી: 1

Netherlands customers came to visit COFF and concluded the contract for 3000L 4-vessel brewhouse and fermenters for his brewery in Netherlands in Oct. 2018.

news3
new4