બધા શ્રેણીઓ

આથો ટેન્કો મેલબોર્ન ઓસ્ટ્રેલિયા મોકલવામાં

સમય: 2021-08-10 ટિપ્પણી: 26

20 બીબીએલ, 1 બીબીએલ અને 2 બીબીએલ યુનિટ સહિત 10 ટાંકીનો વધુ એક ઓર્ડર સારી રીતે લોડ કરવામાં આવ્યો હતો અને ગયા સપ્તાહે મેલબોર્ન ઓસ્ટ્રેલિયા મોકલવામાં આવ્યો હતો. ગ્રાહક પાંચ વર્ષથી COFF ને સહકાર આપી રહ્યો છે અને તે તેમની 10 મી ઓર્ડર બુદ્ધિ છેh COFF.

 

સીઓએફએફ દ્વારા બનાવાયેલી ટેન્કોની ગુણવત્તા સાથે ગ્રાહક સંતોષકારક રહ્યો છે.