બધા શ્રેણીઓ

મેલબોર્ન ઓસ્ટ્રેલિયાને 6000L અને 3000L આથો લાવવાનો ઓર્ડર સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે  

સમય: 2022-05-03 ટિપ્પણી: 22

On May 10th 2022, four 40-foot containers of 6000L and 3000L fermenters will be sent to Melbourne Australia. Coffstaffs are doing the final finishing work. Coffdo twice jacket pressure tests and twice in-tank pressure tests for each orders and each tanks, and provide the pressure test reports to customers. This client began business with usfrom 2019 and always keep close communication and procurement. Coffconsider customers' needtogether with theplace overall arrangement, then designthe products and finally produce the products. Wedisplay the 3D drawings, especially the brewhouse system. The customers can see much clearer and have a more effective communication with us. We only need customers totell us theirrequirements, and we will complete all the design until the customers confirmed the drawings forproduction.

WechatIMG171