બધા શ્રેણીઓ

7BBL ઇલેક્ટ્રિક હીટિંગ બ્રુઇંગ સિસ્ટમ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને જહાજ માટે તૈયાર છે

સમય: 2023-01-10 ટિપ્પણી: 17

The 7BBL electric heating brewing system ordered by the American customer mentioned last time has been completed and the operation is very successful. It will be loaded into the container tomorrow. We specially customized the placement of the tank and the direction of the pipe according to the site size of the customer, and marked the position of each valve and wire joint in great detail. For the customer, the installation is very simple and convenient. The picture below shows our products clearly.正文图