બધા શ્રેણીઓ

3BBL ઓઇલ હીટિંગ બીયર બ્રુઇંગ સિસ્ટમ ઓર્ડર ટુ શિકાગો યુએસએ વોર્ટ પાઇપલાઇન કનેક્શન વિભાગમાં જઈ રહ્યો છે

સમય: 2022-06-01 ટિપ્પણી: 21

3BBL oil heating beerbrewing systemorder to Chicago USAis going into the wort pipeline connection section. The agreed delivery time is June 10, 2022. Coffstaffsare doing the finalwork ofwort pipeline connection and cleaning.

This customer who is from Chicago USA found us through Google. Afterone week’s communication, he finally placed an order to Coff. He told us that he had seenour 2BBL oil heating beerbrewing system in Denver. This time he needed toadd his own idea of beermaking habits intothe equipment which makes it unique. Whether it is an urgent new or a long-term cooperation customer,Coffwill always produce high-quality products to our customers.

WechatIMG472