બધા શ્રેણીઓ

10BBL આથો, 17bbl આથો, 30bbl આથો સમાપ્ત થઈ ગયો અને કેલિફોર્નિયા, યુએસએ મોકલવામાં આવશે.

સમય: 2022-08-31 ટિપ્પણી: 30

The guest from California, USA, is a guest who placed an order after browsing our website through Google.

Due to limited of space, all the tanks are designed as slender and tall fermenters. The biggest advantage of COFF’S factory is that the height of the factory is 12 meters high. If the height of the product required by the customer is less than 6 meters, we can complete it in the workshop directly, which can save the cost for the customer, which is also the advantage of choosing COFF.

IMG_1758_ 副本